BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Basiskartering-soorten en toegevoegde soorten

Een aantal soorten behoorden in 1999 niet tot de basiskartering-soorten, maar zijn wel onderzocht. Toegevoegd zijn:
 • Wilde Eend
 • Fazant
 • Scholekster
 • Kievit
 • Turkse Tortel
 • Grote Bonte Specht
 • Boerenzwaluw
 • Witte Kwikstaart
 • Zanglijster
 • Tuinfluiter
 • Zwartkop
 • Goudhaantje
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Bonte Vliegenvanger
 • Staartmees
 • Kuifmees
 • Zwarte Mees
 • Boomkruiper
 • Ekster
 • Zwarte Kraai
 • Vlaamse Gaai (alleen geteld in 2004)
 • Spreeuw (alleen geteld in 2004)
 • Huismus (alleen geteld in 2004)
 • Ringmus (alleen geteld in 2004)
 • Kauw (alleen geteld in 2004)
 • Het is aannemelijk dat de gegevens van deze soorten minder volledig zijn dan de gegevens van de basiskartering-soorten.
  Basiskartering-soorten krijgen prioriteit tijdens het veldwerk en bepalen het gedrag van de karteerder. Het is ook een groep soorten die geselecteerd is opdat de soorten met een gerichte aanpak in slechts vijf zes ronden redelijk betrouwbaar te tellen zijn. Kuifmees en Boomkruiper voldoen in dit opzicht als basiskarteringsoort, van bijv. Kievit of Grote Bonte Specht blijkt alleen een nestenkartering betrouwbaar. Tegenwoordig wordt een aantal soorten vaker wel geteld dan niet geteld: Kievit, Scholekster, Grote Bonte Specht, Bonte Vliegenvanger, Kuifmees, Zwarte Mees, Boomkruiper, Zwarte Kraai en Ekster.
  Deze soorten zijn als schaarse soorten te beschouwen (gele stip). Enkele soorten zijn inmiddels op de Rode Lijst beland (rode stip), de overige soorten gelden als landelijk algemeen (grijze stip).
  Zie ook: te onderzoeken soorten
  Zie ook: niet getelde soorten