BROEDVOGELS
Gegevens per soort
Rode Lijst-soorten, roofvogels en bijzondere soorten
Klik hier voor overige schaarse soorten.
Klik op het -ikoontje voor een pagina met informatie over de betreffende soort.
Rode Lijst-soorten 1999 2004
Boerenzwaluw 3 5
Bontbekplevier 0 1
Boomvalk 13 4
Brilduiker 1 0
Draaihals 3 0
Graspieper 136 196
Grauwe Vliegenvanger 62 32
Groene Specht 50 28
Huismus ? 47
Kneu 252 236
Koekoek 53 30
Matkop 5 0
Nachtegaal 785 588
Paapje 7 0
Patrijs 2 0
Pijlstaarteend 0 1
Ransuil 3 5
Slobeend 3 4
Veldleeuwerik 0 1
Watersnip 2 0
Rode Lijst-soorten 1999 2004
Wielewaal 5 1
Wintertaling 2 1
Zomertortel 11 12
Roofvogels en uilen 1999 2004
Boomvalk 13 4
Bosuil 33 15
Buizerd 27 26
Havik 11 14
Ransuil 3 5
Sperwer 11 3
Torenvalk 6 3
Wespendief 2 2
Aandachtsoorten 1999 2004
Baardmannetje 0 1
Bergeend 11 12
Blauwborst 0 21
Boomleeuwerik 63 79
Dodaars 18 34
Geoorde Fuut 1 4
Grauwe Gans 1 18
Houtsnip 37 14
IJsvogel 0 1
Kleine Bonte Specht 8 10
Kleine Plevier 4 10
Krakeend 7 21
Kuifeend 76 85
Rietzanger 4 6
Roodborsttapuit 190 191
Sprinkhaanzanger 125 195
Tafeleend 16 14
Waterral 4 2
Wespendief 2 2
Zwarte Specht 2 0