BROEDVOGELS
Gegevens per soort
Tijdens de broedvogelkartering in 1996-1999 zijn van 98 broedvogelsoorten territoria vastgeteld.
Bij de actualisering in 2003-2004 zijn vrijwel evenveel, namelijk 96, soorten vastgesteld.
Het totale aantal soorten dat het afgelopen decennium in het NPZK gebroed heeft, is iets groter dan 100.

In beide onderzoeken zijn van een aantal landelijk algemene soorten geen gegevens verzameld:
 • Fitis
 • Heggemus
 • Houtduif
 • Huismus (wel geteld in 2004)
 • Kauw (wel geteld in 2004)
 • Koolmees
 • Merel
 • Pimpelmees
 • Roodborst
 • Tjiftjaf
 • Ringmus (wel geteld in 2004: 0!)
 • Spreeuw (wel geteld in 2004)
 • Vink
 • Vlaamse Gaai (wel geteld in 2004)
 • Winterkoning

Van alle overige soorten, de schaarse soorten, is elk territorium op kaart gezet.
Al deze territoria zijn hier als stip gepresenteerd (ong. 12.000 stippen).
Van het jaar 1999 zijn 6036 territoria als stip terug te vinden, van het jaar 2004 in totaal 6188.

Hier kan van elke soort een pagina met verspreidingskaart worden opgevraagd.
Klik links op het -ikoontje voor de gewenste soort.


Voor overzichten met totalen per soort:

Rode Lijst-soorten, roofvogels en bijzondere soorten

overige schaarse soorten