Vergeten Roeken

Uit: Korte Mededelingen Vogeljaar 1999 no: 4 pag. 185
 

In West-Nederland is de Roek nog steeds een schaarse broedvogel. Enige bekendheid geniet de kleine kolonie in het in Zuid-Holland gelegen Geervliet. Deze bestaat al lange tijd en omvat tientallen paren.
Minder bekend zijn de broedgevallen die op geringe afstand van Geervliet (zeven tot negen kilometer) hebben plaatsgevonden in het gebied van Maasland, Vlaardingen en Maassluis. Dit gebied wordt van Geervliet slechts gescheiden door de Maas en het is dan ook verleidelijk om te speculeren over uitwisseling tussen de betreffende kolonies. Een korte schets van de broedgevallen in Maasland, Vlaardingen en Maassluis is, gezien de zeldzaamheid van de Roek als broedvogel in West-Nederland, zinvol.
De eerste kolonie - die omstreeks het eind van de jaren zeventig ontstond - was gevestigd op de oude begraafplaats van Maasland. Er broedden gemiddeld zeven tot acht paren, met een maximum van veertien. De kolonie werd in 1986 door een storm vernield en in de twee daarop volgende jaren keerden maar enkele paren terug. Voor zover bekend vonden de volgende broedgevallen in Vlaardingen in de jaren tachtig plaats. Er was onder meer sprake van het tweemaal broeden van solitaire paren. Daarnaast probeerden in 1984 zes paren in het centrum van Vlaardingen (Binnensingel) te nestelen, maar de nesten werden, volgens een lokale krant, vernield door onverlaten.
Andere broedgevallen uit de jaren tachtig zijn daar niet bekend. Opvallend was wel dat er in de jaren 1986 tot en met 1990 foeragerende en rondvliegende Roeken in de omgeving werden waargenomen in het broedseizoen (april - juni). De volgende vestiging werd in 1991 ontdekt in Maassluis. Drie paren nestelden bij het politiebureau van Maassluis. Uit latere jaren zijn van deze plaats geen broedgevallen bekend geworden. De meest recente en nog steeds bestaande kolonie werd in 1993 ontdekt bij de Blauwe Brug in Maassluis. Tot en met 1999 hebben er gemiddeld vijf tot zes paren gebroed (teltijd eind maart - half april), maar in 1998 waren er slechts drie paren aanwezig.
Bij het overzien van de broedgevallen in het gebied van Maasland, Maassluis en Vlaardingen valt op hoe vaak de Roeken van locatie zijn gewisseld, alsof zij steeds door pech werden achtervolgd.
In het bovenstaande verhaal zijn waarnemingen verwerkt van Martin Poot, Teun van der Kooij, Richard Breedveld en de KNNV-Vogelwerkgroep Waterweg-Noord.

E Wim Breedveld, Heemskerkstraat 46, 3118 SB Schiedam.