BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Rode Lijst-soorten
In 1985 publiceerde Vogelbescherming Nederland de eerste zogenaamde Rode Lijst. Veel op de lijst geplaatste soorten waren in Afrika overwinterende soorten, die door de droogte in de Sahel sterk in aantal waren afgenomen. Daarnaast bevat de lijst ook soorten die door processen in Nederland, zoals verstedelijking, rationalisering van de landbouw, verzuring, verdroging en vermesting, dreigen te verdwijnen.
In 1994 kwam de tweede versie van de Rode Lijst uit, voluit; de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland.
En recent (november 2004) heeft een nieuwe actualisering van de lijst plaatsgevonden. De status van de Rode Lijst is bekrachtigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; de lijst is gepubliceerd in de Staatscourant.
Op de lijst staan 78 soorten:
Blauwe Kiekendief
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Boomvalk
Brilduiker
Draaihals
Duinpieper
Dwergstern
Dwergmeeuw
Engelse Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Goudplevier
Graspieper
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Griel
Groene Specht
Grote Karekiet
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote Zilverreiger
Grutto
Hop
Huismus
Huiszwaluw
Kemphaan
Kerkuil
Klapekster
Kleine Zilverreiger
Kleinst Waterhoen
Kneu
Koekoek
Korhoen
Kramsvogel
Kuifleeuwerik
Kwak
Kwartelkoning
Lachstern
Matkop
Middelste Zaagbek
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Oeverloper
Ortolaan
Paapje
Patrijs
Pijlstaarteend
Porseleinhoen
Purperreiger
Raaf
Ransuil
Ringmus
Roerdomp
Roodhalsfuut
Roodkopklauwier
Slechtvalk
Slobeend
Snor
Spotvogel
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tureluur
Veldleeuwerik
Velduil
Visdief
Watersnip
Wielewaal
Wintertaling
Woudaapje
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte Stern