BROEDVOGELS
Achtergrondinformatie
Aandachtsoorten
De hier gehanteerde lijst van aandachtsoorten heeft geen officiële status.
Enerzijds zijn het soorten die tot voor kort op de Rode Lijst stonden.
Anderzijds zijn het soorten die landelijk zeldzaam zijn en karakteristiek zijn voor één van de in het NPZK voorkomende biotopen.

Op de lijst staan 34 soorten:

Aalscholver
Bergeend
Blauwborst
Blauwe Reiger
Boomleeuwerik
Bruine Kiekendief
Buidelmees
Dodaars
Europese Kanarie
Geelgors
Geoorde Fuut
Grauwe Gans
Grote Gele Kwikstaart
Houtsnip
IJsvogel
Kleine Bonte Specht
Kleine Plevier
Klein Waterhoen
Krakeend
Tafeleend
Kuifeend
Middelste Bonte Specht
Oehoe
Oeverzwaluw
Rietzanger
Roek
Roodborsttapuit
Smient
Sprinkhaanzanger
Stormmeeuw
Waterral
Wespendief
Zwarte Specht
Zwartkopmeeuw