BROEDVOGELS
Bronnen en literatuur

Methode en interpretatie broedvogelkartering
  • van Dijk A.J. 2004. Broedvogels inventariseren in proefvlakken (handleiding Broedvogel Monitoring Project). SOVON, Beek-Ubbergen.
Status van vogelsoorten
  • De Rode Lijst van kwetsbare vogelsoorten in Nederland. Vogelbescherming Nederland.
Broedvogels van het NPZK
  • Geelhoed S., Groot H., Huijssteeden E., van Leeuwen G. & W.T. de Nobel 1998. Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland/KNNV Uitgeverij, Utrecht.
  • Klemann M. & B. Veenstra 2000. Broedvogels van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 1999. SOVON-inventarisatierapport 2000/01, SOVON, Beek-Ubbergen.
  • de Nobel W.T.(Pim) 1999. Broedvogels van Elswout in 1960-98. SOVON-inventarisatierapport 1999/05, SOVON, Beek-Ubbergen.
  • de Nobel W.T.(Pim) 2004. Broedvogels van Elswout in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2004/##, SOVON, Beek-Ubbergen.
  • Veenstra B. 1996. Broedvogelinventarisatie van de door PWN beheerde gebieden in Zuid-Kennemerland 1996. NV PWN Waterleidingbedrijf Noordholland, Bloemendaal.
  • Veenstra B. & S.C.V. Geelhoed 1997. Aantalsontwikkelingen van broedvogels in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 1952-1996. NV PWN Waterleidingbedrijf Noordholland, Bloemendaal.
  • Veenstra B. & T. van Spanje 2004. Broedvogels van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2004. NV PWN Waterleidingbedrijf Noordholland, Bloemendaal.